طلب عفو بخشش

هم اکنون که اینجانب به درجه بازنشستگی نایل شدم از کلیه دوستان و آشنایانی که در طول خدمتم از طرف اینجانب قصوری متوجه آنان گردیده است به بزرگواری خودشان مرا مورد عفو بخشش قراردهند که این امر موجب تسلی خاطر این حقیر خواهد شد.  امید است که دوران خدمتم که هدف از آن سر بلندی و عزت برای  صنعت و مملکتم بوده موجب رضایت خدواند متعال قرارگیرد.

/ 0 نظر / 13 بازدید