سرور زندگی

باز شادی در نی ونای دلم آغاز شد

شور تحصیلی به روی خانه دل باز شد

قوت دل می دهند پیران دل پژمرده را

از مرادی این عجب  دانی چرادمساز شد

صدمبلغ صد سخنور صد معلم گفت و گفت

عاقبت عشقش به این ره در سرش هم راز شد

/ 0 نظر / 23 بازدید