نی سوخته

 

از بم دهنو گذشتم تا به چاهک و پلنکو ه و عبید

از دیاری نی سوخته بگذشتم و دیدم چشمه سفید

از مرادی  هر چه پرسیدم که آن سلطان عشق

در مبان ابن همه نیهای سوحته او چه دید

 سرو بستانم توی آرام جانم ای وطن

جان فدای خاک تو ای مونس آرام تن

هر چه دارم از تو بود و هرچگویم از تو است

در کلام هر مرادی هر چه بویم از تو است

 

/ 0 نظر / 16 بازدید