کیست مادر

کیست مادر منبع مهر و وفاجود کرم

جان و تن دارد ولی او با صفا تاج سرم

کیست مادر چشمه جوشان دل جام جمم

جان فدای او که جمشید زمان باشد برم

پس مرادی بعد از این جانش برای مادر است

ای فدای جان مادر جان فدای سرورم

 

/ 0 نظر / 5 بازدید