در حریم دل

 حال دل گو تا نسیم خوش رسد از کوی یار

حرف دل باید شنید با صحبت  یاران خار

هر کجا خواری ز گل سر زد که دل آزرده شد

در کنارش خار می بینی ولی خواری زنار

از مرادی هر چه پرسی یکجواب خواهی شنید

رو به سوی دل کن از هم صجبت دلهای آر

در سرای عشق نتوان دم زد از طوفان دل

چون سرای دل محل عشق بی سودای زار

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید