سرشت

می سرایم تا سرشتم رشته  رشته قوت جانان شود

حکم شیطان در وجودم رو به تحلیل قوت ایمان شود

آن قسمهای که ابلیس زمان  در خط گمراهی کشید

شاید امروز صحت و سقمش که هم پیمان شود

از مرادی این سخن نا گفته بشنو ای عزیز

هرکرابا خط سرخ اولیاء کاریی نداشت شیطان شود

 

/ 0 نظر / 14 بازدید