سبب ساز

سبب سوزی سبب سازی مرا با ساز خود ساز

دمادم یادتو در یاد این  راز

مرادی هرچه  یادی کرد از این دل

فقط امید ماند با راز دمساز

هزاران آرزو کوتا گردان

به کوتا بودن عمری سر آغاز

/ 1 نظر / 16 بازدید
فاطمه

[گل]