دیار دلدار

در دیار یار دوستی معنی یاری گرفت

در کجا غربت گزیدی معنی خواری گرفت

گل که درمجموعه خاران زخود خواری نمود

در فراغ بلبلی از خار دلداری گرفت

این کدورت بین دوستی دست را بالازند

از گناه دوست مرادی  حالت زاری گرفت

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید