تصویر زمان

در نگاهت یک دمی سنجیده باش

دربرت ازآدمی تادیو را تو دیده باش

دم مزن از  خوبی دوران خوب آدمی

آدمی را کوبشی ده حرف را بشنیده باش

از رسولان و پیامبرها که مگویند بگیر

در تعامل یک سند محکم در دل چیده باش

از مرادی این سخن بشنو  ای دوست عزیز

با همه از درگه صلح وسند پوشیده باش

یک خطر این آدمی را سر بزیر دارد رفیق

وقت مرگ و وقت جان بردن به جانان بنده باش 

/ 0 نظر / 13 بازدید