تغییر

دل برده ای زجانم تدبیر کن قضا را          از بوی طره او  تغییر ده فضا را

از یار خواسته بودم بر هم زند دو گیسو

در کوی هر مرادی تسلیم کن دعا را

در گردش نگاهت  چشم از تو بر نداریم

جان در کف دو دستم گردش دهد سما را

/ 0 نظر / 2 بازدید