چند نفس باقیست تا دیدار دوست

دوست می گوید بیا ای اشرف مخلوق رب

از چه رو گشتی سیه رو برگرفت آنرا سبب

چند نفس باقیست تا دیدار به رویت وا کنم

ار مرادی  هرچه پرسیدم نگفت آنرا به لب

هرچه از لطف خداوند نگار نازنین دلربا

بر من دیوانه اش هردم رسد  یک 

/ 0 نظر / 14 بازدید